Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο πλαίσιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο πλαίσιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην ζωή μας  επιβάλλει το  νέο σχέδιο νόμου για την φορολογία που δόθηκε σε δημόσια  διαβούλευση από 7 έως 15 Νοεμβρίου.

Βέβαια είναι απορίας άξιο , πως ενώ το κράτος υποχρεώνει τους πολίτες του να χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερο τις συναλλαγές μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων γενικότερα , αυτές ανεβάζουν τις τιμές υπηρεσιών που «προσφέρουν» στους πολίτες , που αναγκαστικά τις χρησιμοποιούν.

 

Φαίνεται ότι στον τραπεζικό τομέα δεν ισχύουν όσα μας μάθαιναν στα πανεπιστήμια για τις αρχές λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή ότι όσο αυξάνουν οι χρήστες την χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται , τόσο πέφτουν οι τιμές που αυτές προσφέρονται.

Τροποποίηση στο άρθρο 15 του ΚΦΕ

 

Στο σχέδιο που δόθηκε στην δημοσιότητα, προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013). Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά την φορολογία του εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Με την νέα παράγραφο , όλοι οι φορολογούμενοι, από την 1 Ιανουαρίου 2020, είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν δαπάνες που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα, είτε αν είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι αγρότες, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις ή εισοδηματίες με εισόδημα από ενοίκια.

«2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 προστίθεται, μετά τηv κλίμακα, εδάφιο ως εξής:

«Για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που φορολογούνται σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του παρόντος.»»

Ποιες θεωρούνται δαπάνες;

«6. α) Ως δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρούνται δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.»

Ποιο είναι το απαιτούμενο ποσό;

β) Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) δαπανών (σ.σ. εισόδημα έως 66.667 €. Το όποιο εισόδημα από εκεί και πάνω δεν χρειάζεται να καλυφθεί με αποδείξεις). Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α.»

Ποιο είναι το «πέναλτι» της μη συλλογής αποδείξεων;

«Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).»

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις;

 1. Στο φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών του πρώτου εδαφίου της παρούσας περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 € ) δαπανών (σ.σ. εισόδημα έως 667 €).
 1. στ) Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών της παρ. 1 β) του παρόντος περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ορίζονται στην περ. α΄ της παρούσας.

Εξαιρέσεις από την συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων;

«γ) Η προηγούμενη περίπτωση β΄ του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.

(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

(vii) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

(x) Oι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

(xii) Οι φυλακισμένοι.»

Προσοχή:1. Δεν αναφέρεται αν οι παραπάνω αναφερόμενοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι στην συλλογή χάρτινων αποδείξεων, όπως ισχύει σήμερα.

 1. Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά έχοντας υποχρέωση να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας και οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:
 • οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/ και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
 • οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Στο σχέδιο νομού δεν υπάρχει σχετική αναφορά.

 1. Μέχρι σήμερα Εξαιρέσεις υποχρέωσης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών έχουν:
 • οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών
 • οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
 • όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Στο σχέδιο νόμου δεν αναφέρεται κάτι σχετικό.

Ποιες είναι οι κατηγορίες δαπανών που συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές αποδείξεις;

«δ) Οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της περίπτωσης β’ του άρθρου αυτού, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).

OMAΔA 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

1

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

11

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

111

ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

1111

PYZI

1112

ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

1113

ΨΩΜΙ

1114

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1115

ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ

1116

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

1117

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ

1118

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

112

KPEATA ΓΕΝΙΚΑ

1121

ΜΟΣΧΑΡΙ

1122

XOIPINO

1123

APNI & KATΣΙΚΙ

1124

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

1125

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

1126

ΕΝΤΟΣΘΙΑ

1127

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

1128

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ

113

ΨAPIA ΓΕΝΙΚΑ

1131

ΨAPIA NΩΠA

1132

ΨAPIA KATEΨΥΓΜΕΝΑ

1133

ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

1134

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

1135

ΨAPIA ΑΛΙΠΑΣΤΑ

1136

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

114

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙKA & AYΓA

1141

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ

1142

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ

1143

ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ

1144

ΓIAOYPTI

1145

TYPIA

1146

ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1147

AYΓA

115

ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ

1151

BOYTYPO

1152

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ

1153

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

1154

ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ

116

ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ

1161

ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ

1163

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

1164

ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ

117

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ

1171

ΛAXANIKA ΝΩΠΑ

1172

ΛAXANIKA KATEΨΥΓΜΕΝΑ

1173

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ

1174

ΠΑΤΑΤΕΣ

1175

ΤΣΙΠΣ

118

ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ - ΠΑΓΩΤΑ

1181

ZAXAPH

1182

ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ

1183

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

1184

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1185

ΠΑΓΩΤΑ

1186

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

119

ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

1191

ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ

1192

ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

1193

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

1194

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ

1199

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

12

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)

121

ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ

1211

ΚΑΦΕΣ

1212

ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ

1213

KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

122

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ

1221

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ

1222

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

1223

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ

Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).

ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

2

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

21

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)

211

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

2111

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ

212

ΚΡΑΣΙΑ

2121

ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

213

ΜΠΥΡΕΣ

2131

ΜΠΥΡΕΣ

22

ΚΑΠΝΟΣ

2201

ΤΣΙΓΑΡΑ

2202

ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ

2203

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ

3

ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ

31

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ

311

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

312

ΕΝΔΥΜΑΤΑ

3121

ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ

3122

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ

3123

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ

313

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

3131

ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ

3132

ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ

314

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

3141

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

3142

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

32

ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

321

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

3211

ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

3212

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

3213

ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

322

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.

ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ

4

ΣΤΕΓΑΣΗ

41

ENOIKIA

411

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

43

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

431

ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

432

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

4321

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

4322

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

4324

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ

44

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

441

ΥΔΡΕΥΣΗ

442

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

443

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

444

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

4441

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

45

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

451

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

452

ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

4521

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

4522

ΥΓPAEPIO

453

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

454

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

4549

ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).

ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5

ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

51

ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

511

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

5111

ΕΠΙΠΛΑ

5112

ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ

5113

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

5119

ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

512

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

5121

ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ

52

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

5201

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

5202

ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ

5203

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

5209

ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

53

OIKIAKEΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

531

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ

5311

ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

5312

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

5313

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

5314

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

5315

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

532

ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚEΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

533

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

54

ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

5401

ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

5402

MAXAIPOΠHPOYNA

5403

ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

55

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ

551

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5511

ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

552

ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

5521

ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

5522

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

56

ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

561

EIΔΗ AMEΣΗΣ KATΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

5611

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

5612

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

562

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

5621

ΟΙΚΙΑΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ

5622

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ομάδα 6 (Υγεία).

OMAΔA 6: ΥΓΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

6

Υγεία, φάρμακα, φαρμακευτικά είδη, θεραπευτικές συσκευές

61

Εξοπλισμός

6110

Φαρμακευτικά προϊόντα (φάρμακα, οι ιατρικές συσκευές και ο ιατρικός

εξοπλισμός, καθώς και τα λοιπά προϊόντα του κλάδου της υγείας που αγοράζουν οι ιδιώτες με ή χωρίς συνταγή, από – συνήθως – φαρμακοποιούς ή προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού)

 

62

Λοιπά ιατρικά προϊόντα

6121

Τεστ εγκυμοσύνης και μηχανικά μέσα αντισύλληψης

6129

Λοιπά ιατρικά προϊόντα

613

Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός

6131

Γυαλιά μυωπίας και φακοί επαφής

6132

Ακουστικά βαρηκοΐας

6133

Επισκευή θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού

6139

Λοιπές θεραπευτικές συσκευές

62

Υπηρεσίες ιατρών κάθε ειδικότητας (εκτός νοσοκομείου)

621

Ιατρικές υπηρεσίες

6211

Υπηρεσίες ιατρού παθολόγου

6212

Υπηρεσίες ιατρών όλων των ειδικοτήτων πλην παθολόγου

6220

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

623

Παραϊατρικές υπηρεσίες

6231

Υπηρεσίες μικροβιολογικών εργαστηρίων και ακτινολογικών κέντρων

6232

Θεραπευτικά λουτρά, φυσιοθεραπείες, υπηρεσίες ασθενοφόρου και ενοικίαση θεραπευτικού εξοπλισμού

6239

Λοιπές παραϊατρικές υπηρεσίες

6300

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.

OMAΔA 7: METAΦΟΡΕΣ

7

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

71

ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

711

ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

7111

AYTOKINHTA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

7112

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

712

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

713

ΠΟΔΗΛΑΤΑ

72

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

721

ANTAΛΛΑΚΤΙKA ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

7211

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

7212

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

7213

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

722

KAYΣIMA ΚΑΙ ΛΙΠANTIKA

7221

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

7222

ΒΕΝΖΙΝΗ

7223

ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

7224

ΛΙΠANTIKA

723

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

724

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

7241

ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

7242

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ

7243

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

73

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

731

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

7311

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΟ

732

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

7321

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ

7322

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ

733

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

7331

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

7332

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

734

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

7342

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

735

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

736

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ

7362

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).

OMAΔA 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

8

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

81

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

82

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ

83

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

8301

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

8302

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

8303

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9

ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

91

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

911

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

9111

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ

9112

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

9113

ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

912

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

9121

ΚΑΜΕΡΕΣ

913

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

9131

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

9132

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

9133

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

914

ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

915

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

92

ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

921

ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

9213

ΣΚΑΦΗ, ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ

9215

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

922

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

9221

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

923

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

93

ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΝΘΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

931

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ

9311

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

9312

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

932

ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ

9321

ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ

9322

ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ

933

ΚΗΠΟΙ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

9331

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ

9332

ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ

934

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

9341

ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

9342

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

935

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

94

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

941

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

9411

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9412

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

942

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9421

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-ΚΟΝΣΕΡΤΑ

9422

ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ

9423

ΕΙΣΦΟPA ΕΡΤ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

9424

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

9425

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

95

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

951

ΒΙΒΛΙΑ

9511

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

9512

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

9513

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ

952

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

9521

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

9522

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

953

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ

954

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

9541

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

9549

ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

96

ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

9601

ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

9602

ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).

ΟΜΑΔΑ 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1010

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10101

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10102

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1020

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1030

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1040

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).

ΟΜΑΔΑ 11: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

11

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

111

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ

1111

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ

11111

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΧΟΡΟΥ

11112

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ)

1112

ΚΥΛΙΚΕΙΑ

112

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

11201

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΟΤΕΛ-ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ

11202

ΞΕΝΩΝΕΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

ΟMAΔA 12: ΑΛΛΑ AΓAΘA & YΠΗΡEΣΙΕΣ

12

ΑΛΛΑ AΓAΘA & YΠΗΡEΣΙΕΣ

121

ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1211

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

12111

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

12112

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

12113

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

1212

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

12121

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1213

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ATOMΙΚΗΣ ΦPONTΙΔΑΣ

12131

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)

12132

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

123

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ

1231

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ

12311

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

12312

ΡΟΛΟΓΙΑ

1232

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ

12321

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

12322

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

12329

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ

124

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

12401

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

12402

ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

12403

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

125

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

1252

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1253

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

12532

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

1254

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

12541

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

12542

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

126

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1262

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12621

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

12622

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

127

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12701

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

12702

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12703

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ

12704

ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η κάλυψη της δαπάνης γίνεται ατομικά ή οικογενειακά;

«ε) Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.»

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις χρειάζεται η εξόφληση των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα;

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, πέρα από το 30% του καθαρού εισοδήματος που πρέπει να καλυφθεί με αγορές αγαθών και δαπάνες που εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που για να ισχύσει το μέτρο , πρέπει οι δαπάνες να εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

 1. Δαπάνες για την εξόφληση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που αφορούν την έκπτωση φόρου για αναβάθμιση ακινήτων.

«1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %) του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ.

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
 2. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39, μέχρι και την 31.12.2026.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»
 4. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται από 1.1.2020 και μετά”.
 5. Για τις επιχειρήσεις: Η μείωση της αξίας των συναλλαγών μεταξύ επιτηδευματιών, πρέπει να εξοφλούνται πλέον για ποσά πάνω από 300 ευρώ και όχι 500 ευρώ. Το μέτρο ισχύει από την 1.1.2020.

Τροποποίηση άρθρου 23 ΚΦΕ

για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

 1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, »

 • Με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής η εξόφληση των ενοικίων
 1. Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα περίπτωση ιε΄ ως εξής:

«ιε) Οι δαπάνες ενοικίων εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.»

Τα δύο μέτρα ,(1) και (2), για την υποχρεωτική εξόφληση τιμολογίων μεταξύ επιτηδευματιών και την εξόφληση των ενοικίων θα έχουν ισχύ για πράξης που θα γίνουν από 1.1.2020 και μετά.

Προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων.

Αρκετές είναι οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τις εξαγγελίες των παραπάνω μέτρων.

Δεν είναι μόνο το θέμα του ποσοστού 30%. Οι πολίτες θέτουν σαν πρόβλημα και ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι διατροφές των διαζευγμένων φορολογούμενων, αλλά και ο «εξαναγκασμός» της υποχρεωτικής κατανάλωσης αυτού του ποσοστού.

Εκτός τα ενοίκια.

Έχουμε γράψει δεκάδες φορές την κομπίνα που γίνεται με τα ενοίκια.

Δηλώνουμε και οι δυο λιγότερα στην φορολογική δήλωση, αφού δεν υπάρχει κανένα όφελος στον ενοικιαστή και γίνεται μια μικρή έκπτωση στο πραγματικό ενοίκιο, και αυτό έχει σαν συνέπεια την πληρωμή λιγότερων φόρων .

Για παράδειγμα αν το ενοίκιο είναι 300 ευρώ το μήνα, γίνεται συμβόλαιο με 150 ευρώ ενώ στην πραγματικότητα δίνονται στον ιδιοκτήτη 275 ή 250 ευρώ.

Δεν είναι μόνο αυτό. Αν μια οικογένεια έχει εισόδημα 30.000 ευρώ και πληρώνει ένα ενοίκιο 300 ευρώ το μήνα, δηλαδή 3.600 ευρώ το χρόνο, η οικογένεια αυτή έχει «καταναλώσει» το 13% του εισοδήματος του στο ενοίκιο.

Σκεφτείτε τι γίνεται αν πέρα από το δικό της ενοίκιο έχει και το 300 ευρώ ενοίκιο για ένα παιδί που σπουδάζει εκτός του τόπου κατοικίας!

Θα πρέπει η ηγεσία του υπουργείου οικονομικών νε επανεξετάσει την θέση της για τα ενοίκια και να τα εντάξει στις δαπάνες που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και μετρούν στο 30%.

Διπλή έκπτωση των δαπανών.

Ένα ακόμη θέμα που υπάρχει σχετικά με την εξόφληση των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα, είναι η διπλή κάλυψη εξόφλησης δαπανών.

Λόγω της μη οργάνωσης του τραπεζικού συστήματος , αλλά και του κράτους, μία δαπάνη που εγγράφεται στα βιβλία ενός επιχειρηματία μπορεί να καλύπτει και το 30% των ηλεκτρονικών συναλλαγών του.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τις δαπάνες που θα εκπίπτουν για την εφαρμογή του μέτρου της έκπτωσης από το φόρο για την αναβάθμιση των ακινήτων.

Με την μη ύπαρξη σχετικού εργαλείου ελέγχου, μπορεί μια δαπάνη να χρησιμοποιηθεί και για την έκπτωση του φόρου για αναβάθμιση ακινήτων και για την κάλυψη του 30%.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χαμένος θα είναι ο φορολογούμενος, διότι σε ενδεχόμενο έλεγχο είτε θα χάσει την έκπτωση της δαπάνης από το μέτρο της αναβάθμισης των ακινήτων, είτε θα κληθεί να πληρώσει 22% «πέναλτι» για την διαφορά της κάλυψης του 30%.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

ΠΗΓΗ: https://www.fpress.gr

 


Εκτύπωση   Email