Προσωπικά δεδομένα

Σας γνωρίζουμε ότι δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 για την Προστασία Δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα που μας αποστέλλετε θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού που περιγράφεται στην ενημέρωση και συναίνεση, που έχει χορηγηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σκοπούμενης ενέργειας, τα δεδομένα θα καταστρέφονται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

X