Εργασίες τέλους χρήσης 2022
Κορομηλάς Γεώργιος – Τσιαουσίδου Μαρίνα
εκδ. 2023 – TaxAdvisors – € 35,00

§  Κανόνες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2022
o   Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.
o   Χρηματοδοτικές μισθώσεις
o   Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
o   Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων τέλους χρήσης
o   Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
o   Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
o   Στοιχεία της καθαρής θέσης
o   Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
o   Μεταβολές λογιστικών πολιτικών
o   Κρατικές επιχορηγήσεις
o   Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία
o   Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία

§  Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
o   Ενσωμάτωση συναλλαγών και γεγονότων που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
o   Υποδείγματα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

§  Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποδείγματα

§  Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

§  Μεθοδολογία του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

§  Προσδιορισμός φορολογητέων αποτελεσμάτων
o   Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
o   Επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (φορολογικά)
o   Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
o   Δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
o   Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης
o   Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης
o   Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας
o   Φορολογική έκπτωση ποσού ύψους 1.500,00 ευρώ για απασχόληση ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
o   Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών
o   Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου
o   Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
o   Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος
o   Προσαυξημένη φορολογική έκπτωση της δαπάνης αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
o   Επιχειρηματικές δαπάνες οι οποίες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
o   Φορολογικές αποσβέσεις
o   Αποτίμηση αποθεμάτων
o   Μεταφορά φορολογικών ζημιών
§  Φορολογία των αποτελεσμάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα
o   Ατομικές επιχειρήσεις
o   Νομικά πρόσωπα – Νομικές οντότητες
o   Κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών νομικών προσώπων για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος

§  Φορολογικά κίνητρα

§  Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση της χρηματοδοτικής μίσθωσης

§  Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής

§  Λογιστική και φορολογική βάση

§  Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου

§  Η διάθεση των κερδών των ανωνύμων εταιρειών

§  Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων

§  Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση δαπάνης συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (χρήση)

§  Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

§  Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο

§  Εισόδημα που προκύπτει στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου, προσθηκών, βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητο τρίτου

§  Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης

§  Φορολογική μεταχείριση ενισχύσεων, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και αποζημιώσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και των φυσικών καταστροφών

§  Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας εισοδήματος
o   Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος ετερόρρυθμης εταιρείας που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προσδιορισμός φορολογικών υποχρεώσεων
o   Κλείσιμο αποτελεσματικών λογαριασμών και σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ι.Κ.Ε. (Πολύ μικρή οντότητα του Ν.4308/2014), προσδιορισμός φορολογικών υποχρεώσεων, διάθεση αποτελεσμάτων

§  Διαβίβαση γεγονότων και συναλλαγών που αφορούν τις εργασίες τέλους χρήσης στην πλατφόρμα myDATA
o   Καταληκτικές ημερομηνίες διαβίβασης συναλλαγών και γεγονότων του 2022
o   Διαβίβαση του τέλους επιτηδεύματος
o   Χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
o   Κρατικές επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις
o   Αποθέματα
o   Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
o   Συμφωνία Ε3 δήλωσης και E3 myDATA