ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αργυρός Ηλίας – Κορομηλάς Γεώργιος 
2022 – TaxAdvisors – € 50,00

Το νέο βιβλίο των κ.κ. Ηλία Αργυρού και Γιώργου Κορομηλά με τίτλο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (εκδόσεις Tax Advisors) καλύπτει τα θέματα που αφορούν τον Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), με κωδικοποιημένες τις διατάξεις μέχρι και το Ν.4916/2022 και επικαιροποιημένο με αποφάσεις, εγκυκλίους και αποφάσεις ΔΕΔ και ΣτΕ μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2022. Στο βιβλίο, χρήσιμο βοήθημα για λογιστές – φοροτεχνικούς, υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και νομικούς, αφενός παρατίθενται οι ισχύουσες διατάξεις με σχηματική μορφή (πίνακες) και αφετέρου περιλαμβάνονται ερωτήσεις – απαντήσεις, γεγονός που διευκολύνει και εξυπηρετεί απόλυτα την εύληπτη κατανόηση και αποτύπωση των διατάξεών του, ενώ παράλληλα παρατίθενται, ανά άρθρο, οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. οι σχετικές αποφάσεις ΔΕΔ και ΣτΕ και οι παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής και γίνεται ενδελεχής ανάλυση όλων των θεμάτων. Πέραν των ανωτέρω περιλαμβάνει ειδικά θέματα όπως, ενδεικτικά: 

-Μη επιβολή προστίμου άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (διαδικαστικών παραβάσεων) 
-Καλόπιστος λήπτης εικονικού στοιχείου 
-Λογιστικές διαφορές 
-Έλλειμμα ταμείου 
-Εφαρμογή επιεικέστερων διατάξεων 
-Ειδική ανάλυση για τα άρθρα 66, 68 και 71 του Κ.Φ.Δ 
-Παραδείγματα κυρώσεων (Διοικητικών – Ποινικών) 
-Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης και ειδικού προστίμου άρθρου 13Α του Ν.2523/1997 
-Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος άρθρου 17Α του Ν.2523/1997

[forminator_form id=”544″]